Projektová činnost

Zajistíme pro Vás kompletní projektové řešení Vašeho investičního záměru v tomto rozsahu :
 • Studie stavby

 • Hmotové, architektonické a dispoziční řešení stavby

 • Půdorysy, typické řezy a pohledy na fasády objektu

 • Vizualizace projektu, popř. 3D animace

 • Dopravní řešení a řešení zpevněných ploch

 • Předjednání studie s dotčenými orgány a organizemi státní správy a s vlastníky dopravní a technické infrastruktury

 • Vypracování projektové dokumentace přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí (DUR)

 • Rozsah projektové dokumentace je závazně dán přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

 • Vypracování projektové dokumentace přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP)

 • Rozsah projektové dokumentace je závazně dán přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

 • Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)

 • Rozsah projektové dokumentace je závazně dán přílohou č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb