Inženýrská činnost

Inženýrská činnost ve výstavbě v sobě zahrnuje celou škálu činnosti od zajištění potřebných povolení ke stavbě, výběr dodavatele stavby, přípravu smluvních ujednání, dozor nad prováděním stavby a uvedení stavby do provozu. Činnosti lze rozdělit následujícím způsobem : 
 • Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli

 • Vypracování seznamu prací a dodávek, resp. popisu stavby s určením standardů

 • Vypracování souhrnu údajů, informací a podkladů potřebných pro organizaci výběrové řízení na dodavatele stavby

 • Vypracování návrhu textu smlouvy o dílo a zvláštních ustanovení

 • Organizace informačních schůzek , prohlídky staveniště, apod.

 • Spolupráce při výběru dodavatele – zadání realizace stavby

 • Získání a vyhodnocení nabídek od jednotlivých dodavatelů z hlediska požadavků daných ve výběrovém řízení

 • Posouzení nabídek pokud jde o kvalitu, termíny, ceny, záruční lhůty, apod.

 • Jednání se zhotoviteli stavby, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy o dílo

 • Spolupráce při provádění stavby – autorský a technický dozor

Činnost technického dozoru zahrnuje :

 • Předání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisu do stavebního deníku

 • Sledování dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace výstavby

 • Projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby

 • Průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech

 • Spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace

 • Sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

 • Sledování vedení stavebních a montážních deníků

 • Spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí 

 • Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku

 • Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách  jejich předkládání k úhradě zhotoviteli

 • Kontrola plnění časového plánu stavby

 • Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby

 • Spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v průběhu realizace

 • Kontrola koordinace prací a dodávek mezi dodavatelem a jeho subdodavateli

 • Kontrola dodržování zásad BOZP a PO při realizaci

 • Účast na kontrolních dnech

 • Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části

 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků

Činnost autorského dozoru zahrnuje :

 • Účast na odevzdání staveniště

 • Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování realizační dokumentace 

 • Dohled nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

 • Posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky v částích dokumentace zpracovaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů

 • Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci

 • Sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby

 • Účast na kontrolních dnech

 • Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části

 • Spolupráce po dokončení stavby (kolaudace)

 • Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na kolaudačním řízení 

 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků 

 • Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby 

 • Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety na geodetickém zaměření stavby

 • Spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby